พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

สรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2534 และคาดคะเนแนวโน้มปี 2535. - 2535 [1992]


เกษตรกร--ไทย--2534-2535

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305