ดาริกา โพธิรุกข์.

กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Legal mechanism on establishment of the ASEAN Economic Community : AEC - 2553 [2010]

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

1906-2850


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


ระเบียบการค้าต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305