ภูษณิศา ยุทธศักดิ์.

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย. Legal measures to control housing developers - 2553 [2010]

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

1906-2850


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305