ณัฐนารถ กอบกิจพานิชผล.

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยบนเกาะเสม็ด. Legal measures for the management of solid waste on Samet Island - 2553 [2010]

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

1906-2850


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--เกาะเสม็ด.
ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--ระยอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305