ภัครส อินทร์เสาร์.

การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย. Control and management of water pollution from large dairy farms - 2553 [2010]

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

1906-2850


มลพิษทางน้ำ--การป้องกันและควบคุม.
มลพิษทางน้ำ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ฟาร์มโคนม--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305