พาณิชย์จับมือเอกชนลุยตลาดโลก รับข่าวดีเศรษฐกิจสดใส. - 2546-2547 [2003-2004]

0857-6858


อุตสาหกรรมการส่งออก.
การส่งออก--ไทย.
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305