กุลกัลยา พระยาราช.

เศรษฐกิจไทยในมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน. - 2553 [2010]

0857-1651


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


การพัฒนาเศรษฐกิจ--ไทย.
การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305