นายนอกด่าน.

เปิดมิติการประชุมมรดกโลก ครั้งที่ 34 เมื่อมรดกโลกกลายเป็นข้อพิพาท. - 2553 [2010]

1513-4741


ปราสาทเขาพระวิหาร.


ไทย--เขตแดน--กัมพูชา.
กัมพูชา--เขตแดน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305