สุวิทย์ เมษิณทรีย์.

ไทย : ก้าวข้ามวิกฤติพัฒนาภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ตอนจบ. - 2553 [2010]

0125-7597


ภูเก็ต--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305