ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

เกณฑ์เงินสด. Cash basis - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3627/2552.

0125-6580


ผู้สอบบัญชี--ภาษีอากร.
ภาษีเงินได้.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305