ประสิทธิ์ พันภัทรกุล.

Emerson ใช้ไทยเป็นฐานเจาะตลาด SME ทั่ว AP AC. - 2553 [2010]

0857-7838


บริษัทอีเมอร์สัน เน็ตเวิร์ค เพาเวอร์(ประเทศไทย)


ธุรกิจขนาดย่อม--การตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305