ธนกร ณ พัทลุง.

มาทำความเข้าใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อม. - 2553 [2010]

0859-385x


การจัดการสิ่งแวดล้อม.
การอนุรักษ์พลังงาน.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305