จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์.

สถานการณ์การส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2545. - 2545 [2002]

บทความภาษาอังกฤษ หน้า 54-59.


บทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0858-9259


การส่งออก--ไทย--2545.
Exports--Thailand.


Thailand--Economic conditions--2545.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2545.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305