เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า อาจกระทบส่งออกไทยปี’54 ชะลอลง. - 2553 [2010]


การส่งออก--ไทย--2553-2554.


ยุโรป--ภาวะเศรษฐกิจ--2553-2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305