ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5338/2551 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โจทก์.

0125-6580


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย--ไทย.
การประมูล--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305