ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา ตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่. - 2553 [2010]

0125-5991


ภาษีเงินได้--สหรัฐอเมริกา.
ภาษีซ้อน--สหรัฐอเมริกา.

หลักเงินได้ทั่วโลก Worldwide income basis

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305