พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ผลกระทบของการปฏิรูปนโยบายการเกษตรร่วมยุโรปต่อมันสำปะหลังไทย. - 2535 [1992]


ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป.


มันสำปะหลัง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305