พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าสินค้าเกษตรโลกต่อการพัฒนาการเกษตรของไทย. - 2535 [1992]

สรุปจากการบรรยายพิเศษของ ดร.อำพน กิตติอำพน กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรในการสัมมนาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าสินค้าเกษตรของโลก ผลกระทบต่อแนวทางวิจัยและพัฒนาด้านพืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 ณ กองวิชาการเกษตร.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305