ปนัดดา ธนสถิตย์.

กันตนา กรุ๊ป ธุรกิจบันเทิง สู่สถาบัน 'สร้างคน'. - 2553 [2010]

1513-4733


บริษัทกันตนา กรุ๊ป.


อุตสาหกรรมภาพยนตร์--ไทย.
ศูนย์ศิลปะการแสดง--แง่การศึกษา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305