ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15072/2551.

0125-6580


คำพิพากษาศาล.
ภาษีเงินได้--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

การวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305