กิดาการ สุวรรณธรรมา.

ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ อัตาดอกเบี้ย และ interest rate futures. - 2553 [2010]

1685-7755


ธนาคารพาณิชย์--ไทย.
อัตราดอกเบี้ย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305