ปิยนุช วุฒิสอน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางเลือกของเศรษฐกิจไทย - 2552 [2009]

0125-0892


เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305