ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กรณีภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่? - 2551 [2008]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6220/2549.

0125-5991


ภาษีเงินได้.
สามีและภรรยา--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305