ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ภาษีซื้อต้องห้าม. - 2551 [2008]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4679/2549.

0125-5991


การวางแผนภาษีอากร.
การหนีภาษี.
คำพิพากษาศาล.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305