พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

พลเรือนเอกฐนิธ กิตติอำพน : ก้าวทำเรื่อง creative economy สำเร็จ ผู้มีอำนาจสูงสุดต้องเข้าใจ และกระโดดมาเล่นอย่างจริงจัง. - 2553 [2010]

1513-5535


การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305