วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

เศรษฐกิจไทยปี 54 ยังต้องเฝ้าระวัง. - 2553 [2010]

0857-7838


พยากรณ์เศรษฐกิจ--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305