มนตรี โสคติยานุรักษ์.

Value Creation กลยุทธ์สู้บาทแข็ง. - 2553 [2010]

0857-7838


อัตราการหมุนเวียนเงินตรา--ไทย.
ตลาดเงิน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305