สมพจน์ กรรณนุช.

ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทีเอของไทย. Economic and Environmental Benefits and Costs of Thailand's FTA - 2553 [2010]


มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

0858-9291


การค้าเสรี--ไทย.
การค้าระหว่างประเทศ.
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305