อัตราดอกเบี้ยไทย...ทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติ เพื่อดูแลความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ. - 2553 [2010]


อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ--ไทย--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305