เมธี ศรีอนุสรณ์.

คดีหมิ่นประมาท : เช่าที่ไทยแลนด์พลาซ่า. - 2553 [2010]

1685-7232


ศิริโชค โสภา, 2510-


การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305