ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา.

รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว. - 2553 [2010]

มีแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร และแนวคำพิพากษาของศาลประกอบบทความ.

0125-5991


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร--ไทย.
กำไร.

เงินโบนัส เงินบำเหน็จกรรมการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305