วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์.

หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย. - 2554 [2011]

0125-3654


ต้อย ชุมสาย, ม.ล., 2449-2504.


นักประพันธ์ไทย--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305