ชาวบ้านร้องขี้ไก่เหม็น แต่โดนนายทุนฟาร์มไก่ฟ้อง เรียกเงิน 2.3 ล้าน. - 2553 [2010]

0858-9461


บริษัทบุญแปด.


ฟาร์มสัตว์ปีก--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย--ฉะเชิงเทรา
ไก่ไข่--กลิ่น.
คดีและการสู้คดี--ไทย--ฉะเชิงเทรา.

กลิ่นขี้ไก่

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305