เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาวิชาชีพ"แพทย์" : กรณีคนไข้กับหมอ/หมอกับสรรพากร. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6092/2552 นางสาววนิดา คณะพัฒ โจทก์ และกระทรวงสาธารณสุขกับพวก จำเลย.

0125-6580


คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.
บุคลากรทางการแพทย์--การปฏิบัติโดยมิชอบ--คดี.--ไทย
บุคลากรทางการแพทย์--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.
แพทย์--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305