ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียนแรงเสริมศักยภาพ อุตสาหกรรมอาหารไทย. - 2554 [2011]

0859-192x


อุตสาหกรรมอาหาร--การส่งออก.--ไทย

ASEAN center for expertise in food contact materials

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305