พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

นโยบายการเกษตร. - 2535 [1992]


เกษตรกรรมกับรัฐ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305