สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

BOI กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ตอน) - 2554 [2011]

0125-6580


การลงทุน--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การยกเว้นภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305