ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเมื่อต้นรัชกาล. - 2554 [2011]

0125-3654


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305