สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์.

ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน (ตอนที่ 2) - 2554 [2011]

0859-192x


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การค้า--จีน.
จีน--การค้า--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305