ปัณณ์ อนันอภิบุตร.

ภาษีและเงินโอนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม: ประสบการณ์จาก earned income tax credit (EITC) ในสหรัฐอเมริกา. - 2554 [2011]

1686607-x


การวางแผนภาษีอากร.
การโอนย้ายเงินได้ (ภาษีอากร)
ภาษีเงินได้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305