รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

Differentiate or die 8 กลยุทธ์สร้างให้ต่าง เติมให้เด่น. - 2554 [2011]

1513-4733


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305