ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต.

พฤกษา โมเดล เจาะตลาดเพิ่มต่างจังหวัด. - 2554 [2011]

1513-5535


บ้านแถว--ราคา--ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305