เฉลิมพงษ์ กลับดี.

ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม นอกเหนือไปจากดอกเบี้ยได้หรือไม่. - 2554 [2011]

คำพิพากษาฎีกาที่ 1147/2553 ระหว่างธนาคารซิตี้แบงค์ โจทก์ กับนายสมชาย เครือองอาจนุกุล จำเลย.

0858-9461


ธนาคารซิตี้แบงค์.


การกู้ยืม--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305