เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณี “รับจ้างช่วง” แต่คู่สัญญาไม่เปลี่ยน. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4413/2547.

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
คำพิพากษาศาล.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
การรับจ้างช่วง--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305