ไกรฤกษ์ นานา.

ข้อมูลใหม่ สยามในทัศนะจักรวรรดินิยม รากเหง้าของข้อพิพาทดินแดน. - 2554 [2011]

0125-3654


จักรวรรดินิยม.
อาณานิคม.


อังกฤษ--อาณานิคม--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
อังกฤษ--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ฝรั่งเศส--อาณานิคม--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ฝรั่งเศส--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305