ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

ปาร์คเวนเซชอร์ วิทยุ ต้นแบบ Green building hotel. - 2554 [2011]

0857-7838


บริษัทยูนิเวนเจอร์.


อาคารชุด--การประหยัดพลังงาน.
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305