เกษมสันต์ จิณณวาโส.

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด. - 2554 [2011]

0857-0442


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การควบคุมคุณภาพ--มาตรฐาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305