ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2553 บริษัทน้ำตาลทรายเพชร จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


บริษัทน้ำตาลทรายเพชร.


การกู้ยืม--ภาษีอากร.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305