ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ปัญหาการออกใบกำกับภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ของสำนักงานใหญ่และสาขา. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1704/2553 บริษัทราชามอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


บริษัทราชามอเตอร์ร้อยเอ็ด.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
การประเมินภาษี.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305