ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

สร้างเกษตรนักอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เสริมภูมิต้านทานการพึงตนเอง. - 2551 [2008]

1905-5080


การปรับปรุงพันธุ์พืช--ไทย.
เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305